• بال ولو

    توضیحات

مقایسه آبکاری ENP و کرم سخت ( فصل اول )

آبكاري كرم سخت بوسيله رسوب الكتريكي از محلولهاي اسيد كرميك، كه داراي يك يا چند آنيون كاتاليزوري هستند، انجام مي شود . فلز كرم به طور معمول به منظور افزايش مقاومت به خوردگي، سختي و قابليت روانكاري به وسيله روش الكتريكي رسوب داده مي شود با . اين حال اغلب حمامهاي آبكاري كرم، سمي و سرطان زا هستند و به عنوان آلاينده محيط زيست شناخته مي شوند. علاوه بر سرطان زا بودن، تركيبات كرم شش ظرفيتي مي توانند عوارضي همچون حساسيت ناحيه فوقاني دستگاه تنفسي، زخمهاي پوستي، ... داشته باشند . بنابراين در اين تحقيق كه به منظور داشتن پوششي با خواص مطلوب پوشش كرم سخت و بدون اثرات زيانبار آن طراحي شده است، پوشش الكترولس نيكل - فسفر به عنوان جايگزين پيشنهاد شده است و برخي خواص آن نظير سختي، مقاومت به خوردگي، منافع اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

—كاربردهـاي اصـلي فراينـد كـرم سـخت، فـراهم نمـودن قطعـاتي بـا خـواص سايشـي عـالي و بــا مقاومــت بــه خــوردگي مطلــوب مــي باشــد . كــاربرد ديگــر كــرم ســخت، بازســ ازي و بازيــابي قطعــات پوشــش از سايز افتاده.
—به طور كلي مي توان مزاياي پوششهاي الكترولس نيكل - فسفر را به دسته هاي زير تقسيم نمود : - مقاومت در برابر خوردگي و سايش خوب - قابليت لحيم كاري و زرد جوش پذيري - يكنواختي بسيار عالي - هزينه آزمايشگاهي پايين عليـرغم ويژگــيهــاي بســيار خــوب، ايـن پوششــها داراي محــدوديتهايي نيــز مــي باشـند كــه مــي تــوان بــه موارد زير اشاره كرد : - هزينه بالاي مواد شيميايي - تردي پوشش - خواص جوشكاري ضعيف - سرعت كم آبكاري در مقايسه با روشهاي الكتريكي - ايجاد يك پوشش اوليه مس براي آلياژهاي حاوي عناصر سرب ، قلع، كادميوم و روي - كم بودن عمر حمام
بعضي كاربردهاي الكترولس نيكل :
 
 

 

حاضرین در سایت

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اطلاعات تماس

نجف‌آباد-فلکه دانشگاه آزاد خیابان نوآوران جنب خمکاری ظریف پلاک ۲ / کدپستی 8515787854

ایمیل : ipfimail@gmail.com

مدیریت: ۰۹۱۳۶۸۶۰۰۵۰